HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Fastighetsstrategi
Om oss
Ambition
Kunder
Geografiskt verksamhetsområde
Våra tjänster
Fastighetsvärdering
Förvaltningsekonomi
Taxeringsöversyn
Övriga tjänster
Småhus och bostadsrätt
Allianser
Arvoden och priser
Auktorisation av fastighetsvärderare
Produktområde Förvaltningsekonomi

Fastighetsägare är man av olika skäl. En del har fastighetsförvaltning som affärsidé där kärnaffären är att förvalta och utveckla fastigheter. Andra är fastighetsägare av annat skäl, ofta är då fastighetsägandet ett stöd till en annan verksamhet.

Oavsett skälen kan man välja på att bygga upp en egen förvaltningskompetens alternativt lägga ut hela eller delar av förvaltningen på entreprenad. Vi erbjuder därför skräddarsydda lösningar för fastighetsägare eller deras ombud i ett förvaltningsskede. Vi stödjer eller företräder då fastighetsägare i olika förvaltningsfrågor och vårt engagemang kan vara kort eller sträcka sig över en längre tidsperiod. Målsättningen är att som kvalificerad part bistå fastighetsägaren med beslutsunderlag och information där målsättningen alltid är att optimera fastighetens eller fastighetsportföljens driftnetto i en aktiv och löpande förvaltning.

Exempel på enskilda produkter är;

Investeringsanalyser
Lönsamhetsbedömningar och likviditetsanalyser är aktuellt inför olika former av investeringsbeslut. Ofta i samband med ny- till- eller ombyggnad av befintlig fastighet. Analyserna kräver en god kännedom om aktuella byggkostnader, dels en god marknadskunskap för att kunna bedöma den framtida fastighets- och hyresmarknaden.

Hyresutredningar
Hyresbedömningar - Framtagande av jämförelsematerial avseende lokalhyror, kontraktsanalyser och stöd i hyresförhandlingar eller som delunderlag för investeringsbedömningar.

Fastighetsanalys
Utredningar och analyser rörande en fastighets ekonomi och lönsamhet. Vi analyserar fastighetens nuvarande intäkter och kostnader och försöker identifiera lönsamma intäktshöjande respektive kostnadssänkande åtgärder. Vi tar därefter fram ett åtgärdsprogram med syfte att öka intäkterna, minska kostnaderna och effektivisera förvaltningen.

Förutom ett ökad driftnetto påverkas oftast även fastighetens marknadsvärde positivt. Beroende på typ av fastighet och belägenhet kan en uthållig ökning av driftnettot påverka marknadsvärdet med en faktor 10-20 ggr.

Fastighetsstrategi
Formulering av strategival och förvaltningsplaner på fastighets- eller portföljnivå.

Tillgångsförvaltning - "Asset management"
Vi är fastighetsägarens ställföreträdande och företräder denne i de frågor rörande fastigheten/fastighetsbeståndet som formulerats i uppdragsavtalet. Inom de givna ramarna tar vi ett totalansvar och arbetar med frågeställningar såväl rörande löpande förvaltning som fastighetsutveckling. Förenklat kan vi betraktas som fastighetschef på uppdrag och vi är den förmedlande länken mellan fastighetsägare och förvaltning.
Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum